<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.0 > Sanal Konaklar

Please note

This document refers to the 2.0 version of Apache httpd, which is no longer maintained. Upgrade, and refer to the current version of httpd instead, documented at:

You may follow this link to go to the current version of this document.

Devingen olarak Yapılandırılan Kitlesel Sanal Barındırma

Mevcut Diller:  en  |  ko  |  tr 

Bu belgede sanal konakların sonu belirsiz bir şekilde artışı karşısında Apache httpd sunucusunun nasıl daha verimli kullanılacağı açıklanmıştır.

top

Amaç

Burada açıklanan teknikler, httpd.conf dosyanızın örnekteki gibi, aslında hemen hemen birbirinin aynı çok sayıda <VirtualHost> bölümü içereceği zaman yapılacaklar ile ilgilidir.

NameVirtualHost 111.22.33.44
<VirtualHost 111.22.33.44>
ServerName musteri-1.dom
DocumentRoot /siteler/musteri-1.dom/belgeler
ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/musteri-1.dom/cgi-bin
</VirtualHost>
<VirtualHost 111.22.33.44>
ServerName musteri-2.dom
DocumentRoot /siteler/musteri-2.dom/belgeler
ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/musteri-2.dom/cgi-bin
</VirtualHost>
# blah blah blah
<VirtualHost 111.22.33.44>
ServerName musteri-N.dom
DocumentRoot /siteler/musteri-N.dom/belgeler
ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/musteri-N.dom/cgi-bin
</VirtualHost>

Ana fikir, tüm durağan <VirtualHost> yapılandırmalarını devingen olarak çalışan tek bir <VirtualHost> bölümüyle değiştirmektir. Bunun elbette bazı getirileri olacaktır:

  1. Yapılandırma dosyanız küçüleceği için Apache daha çabuk başlatılabilecek ve daha az bellek harcayacaktır.
  2. Yeni sanal konakların eklenmesi, DNS’de yeni girdiler oluşturmak ve dosya sisteminde bununla ilgili dizinleri açmak dışında biraz daha basit olacaktır; en azından Apache’yi yeniden yapılandırmak ve yeniden başlatmak zorunda kalmayacaksınız.

Ana götürüsü ise her sanal konak için ayrı birer günlük dosyasına sahip olamayacak olmanızdır. Öte yandan, dosya tanıtıcılarının sınırlı olması nedeniyle bunu yapmayı zaten istemezsiniz. Günlük kayıtları için bir fifo veya bir boru hattı oluşturmak ve diğer uçta çalışan bir süreç vasıtasıyla günlükleri müşterilere paylaştırmak daha iyidir (ayrıca, bu, istatistikleri toplamanızı da kolaylaştırır).

top

Genel Bakış

Bir sanal konak iki bilgiye bakarak belirlenir: IP adresi ve HTTP isteğindeki Host: başlığının içeriği. Devingen sanal barındırma tekniği, isteği yerine getirmek için kullanılacak dosya yoluna bu bilgiyi kendiliğinden girmek esasına dayanır. Bu, Apache 2.0 ile mod_vhost_alias kullanarak oldukça kolay yapılabileceği gibi mod_rewrite da kullanılabilir. Bu modüllerin her ikisi de öntanımlı olarak devre dışıdır. Bu tekniği kullanmak isterseniz Apache’yi yeniden yapılandırıp derleyerek bu iki modülü etkin duruma getirmeniz gerekir.

Devingen sanal konağı normal bir sanal konak gibi göstermek için bazı şeyleri ’göstermelik’ olarak yapmak gerekir. Bunlardan en önemlisi, Apache tarafından göreli URL’lerden normal URL’leri ve benzerlerini üretmek için kullanılan sunucu ismidir. Sunucu ismi ServerName yönergesi ile yapılandırılır ve CGI’ler tarafından SERVER_NAME ortam değişkeni üzerinden kullanılır. Çalışma anındaki asıl değer UseCanonicalName yönergesi tarafından denetlenir. UseCanonicalName Off olduğunda sunucu ismi isteğin Host: başlık alanından elde edilir. UseCanonicalName DNS belirtilmişse, sunucu ismi, sanal konağın IP adresinden tersine DNS sorgusu yapılarak elde edilir. Birincisi isme dayalı sanal konaklar tarafından ikincisi ise IP’ye dayalı sanal konaklar tarafından kullanılır. Eğer Apache, istekte Host: başlığının olmayışı veya DNS sorgusunun başarısız olması sebebiyle sunucu ismini elde edemezse son çare olarak ServerName yönergesinde yazılı değeri kullanır.

‘Göstermelik’ yapılan şeylerden biri de DocumentRoot yönergesi ile yapılandırılan belge kök dizini olup CGI’ler tarafından DOCUMENT_ROOT ortam değişkeni üzerinden kullanılır. Normal yapılandırmada core modülü tarafından dosya isimlerini URI’lere eşlerken kullanılır. Fakat sunucu devingen sanal konakları kullanmak üzere yapılandırıldığında, eşleştirmeyi farklı yollardan yapan başka bir modül devreye girer (mod_vhost_alias veya mod_rewrite). DOCUMENT_ROOT ortam değişkenine değerini atamaktan sorumlu olan bu iki modülden biri kullanılmazsa CGI veya SSI belgeleri yanlış değerlerle üretilirler.

top

Basit Devingen Sanal Konaklar

Yukarıda Amaç bölümünde özetlenen sanal konak düzenlemesinin mod_vhost_alias kullanarak daha soysal bir tarzda gerçekleştirilmiş halini içeren httpd.conf bölümü aşağıdadır.

# sunucu ismini Host: başlığından elde edelim
UseCanonicalName Off

# Bu günlükleme biçiminde ilk alana bakarak
# sanal konak günlükleri ayrıştırılabilir
LogFormat "%V %h %l %u %t \"%r\" %s %b" vcommon
CustomLog logs/access_log vcommon

# istekleri yerine getirmek için kullanılacak
# dosya isimlerine sunucu ismini ekleyelim
VirtualDocumentRoot /siteler/%0/belgeler
VirtualScriptAlias /siteler/%0/cgi-bin

Bu yapılandırmayı IP’ye dayalı sanal konaklar için kullanmak isterseniz UseCanonicalName Off yerine UseCanonicalName DNS yazmanız yeterlidir. Böylece dosya ismine eklenecek konak ismi sanal konağın IP adresinden türetilir.

top

Sanal Kişisel Sayfalar Sistemi

Bu sistem, yukarıdaki yapılandırmanın bir ISS’nin kişisel sayfalar sunucusuna uyarlanmasından başka bir şey değildir. Biraz daha karmaşık bir yapılandırma ile dosya isimlerine /home/kullanıcı/ dizinlerini ekleyebiliriz. Farklı olarak her sanal konak için bir tane değil hepsi için bir tane cgi-bin olacaktır.

# Son bölüm hariç yukarıdaki yapılandırma, burada...

# sunucu ismine eklenecek dosya isimlerini oluşturalım
VirtualDocumentRoot /siteler/%2/belgeler

# ortak cgi-bin dizini
ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/std-cgi/

mod_vhost_alias belgesinde daha karmaşık VirtualDocumentRoot örnekleri vardır.

top

Aynı Sunucuda Kişisel ve Kurumsal Sanal Konaklar

Daha karmaşık ayarlamalar yaparak Apache’inin normal <VirtualHost> bölümlerini farklı kitlesel sanal konak yapılandırmaları için kullanabilirsiniz. Örneğin, bireysel müşterileriniz için bir IP adresiniz, kurumsal müşterileriniz için de başka bir IP adresiniz olsun. Her biri için ayrı ayrı sanal konaklar ayarlamak yerine aşağıdaki gibi bir yapılandırma kullanabilirsiniz:

UseCanonicalName Off

LogFormat "%V %h %l %u %t \"%r\" %s %b" vcommon

<Directory /siteler/kurumsal>
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
</Directory>

<Directory /siteler/bireysel>
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>

<VirtualHost 111.22.33.44>
ServerName kurumsal.iss.dom

CustomLog logs/access_log.kurumsal vcommon

VirtualDocumentRoot /siteler/kurumsal/%0/belgeler
VirtualScriptAlias /siteler/kurumsal/%0/cgi-bin
</VirtualHost>

<VirtualHost 111.22.33.45>
ServerName bireysel.iss.dom

CustomLog logs/access_log.bireysel vcommon

VirtualDocumentRoot /siteler/bireysel/%0/belgeler
ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/std-cgi/
</VirtualHost>

top

IP’ye dayalı sanal konakları daha verimli kılmak

İlk örnekte IP’ye dayalı sanal konaklar için kullanılmak istenirse yapılandırmada neyin nasıl değiştirileceği belirtilmişti. Her istek için ayrı bir DNS sorgusu gerekeceğinden bu başarım düşmesine yol açar. DNS sorgusu ihtiyacını ortadan kaldırmak için, bir çözüm olarak dosya sistemi, konak isimleri yerine IP adreslerine göre düzenlenebilir. Günlük kayıtları da IP adreslerine göre ayrıştırılacak şekilde ayarlanabilir.

# Sunucu ismini IP adresinden ters DNS sorgusu ile elde edelim
UseCanonicalName DNS

# Günlük kayıtları IP adreslerine göre ayrıştırılabilsin
LogFormat "%A %h %l %u %t \"%r\" %s %b" vcommon
CustomLog logs/access_log vcommon

# dosya isimleri IP adreslerini içersin
VirtualDocumentRootIP /siteler/%0/belgeler
VirtualScriptAliasIP /siteler/%0/cgi-bin

top

mod_rewrite ile Kurumsal Müşteriler Sistemi

Buradaki httpd.conf bölümü de ilk örnekteki gibi elde edilmiştir. İlk yarı, bazı değişiklikler dışında yukarıdaki örneğe çok benzer. Bu değişiklikler yapılandırmanın mod_rewrite bölümünün düzgün çalışması ve geriye doğru uyumluluk için gereklidir. İkinci yarı, asıl işi yapan mod_rewrite yapılandırmasını içerir.

Biraz uzmanlık gerektiren bazı kısımlar var: Öntanımlı olarak mod_rewrite diğer (mod_alias, vs. gibi) URI dönüşüm modüllerinden önce çalışır. Dolayısıyla bu modülleri kullanmak isterseniz, mod_rewrite’ı bunlara izin verecek şekilde yapılandırmalısınız. Ayrıca her devingen sanal konağa eşdeğer bir ScriptAlias yapmak için de biraz büyü yapmak gerekir.

# Sunucu ismini Host: başlığınıdan alalım.
UseCanonicalName Off

# Günlük dosyasından bilgileri ayıklayabilelim.
LogFormat "%{Host}i %h %l %u %t \"%r\" %s %b" vcommon
CustomLog logs/access_log vcommon

<Directory /siteler/hosts>
# ScriptAlias için yaptıklarımızla CGI betiklerini
# çalışmaya zorlayamayacağımızdan ExecCGI burada gerekli.
Options FollowSymLinks ExecCGI
</Directory>

# İşin zor yanına geldik.

RewriteEngine On

# Host: başlığından elde edilen sunucu isminde harf
# büyüklükleri çeşitli olabilir. Hepsini küçük harf yapalım.
RewriteMap lowercase int:tolower

## önce normal belgelerle anlaşalım:
# Alias /icons/ çalışsın - diğer rumuzlar için yineleyelim
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/icons/
# CGI’ler de çalışsın.
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/cgi-bin/
# Biraz da büyü yapalım.
RewriteRule ^/(.*)$ /siteler/${lowercase:%{SERVER_NAME}}/belgeler/$1

## Artık CGI’lerle anlaşabiliriz. - Bir MIME türü isteyelim.
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/cgi-bin/
RewriteRule ^/(.*)$ /siteler/${lowercase:%{SERVER_NAME}}/cgi-bin/$1 [T=application/x-httpd-cgi]

# Bu kadar!

top

mod_rewrite ile Kişisel Sayfalar Sistemi

Burada da ikinci örnekte yaptıklarımızı yapıyoruz.

RewriteEngine on

RewriteMap lowercase int:tolower

# CGI’ler çalışsın.
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/cgi-bin/

# konak ismi doğru mu bakalım yoksa RewriteRule çalışmaz.
RewriteCond ${lowercase:%{SERVER_NAME}} ^www\.[a-z-]+\.isp\.dom$

# URI’nin başına sanal konak ismini ekleyelim.
# [C], bunu bitirdikten sonra, sonraki rewrite ile devam et demek.
RewriteRule ^(.+) ${lowercase:%{SERVER_NAME}}$1 [C]

# Artık asıl dosya ismini oluşturabiliriz.
RewriteRule ^www\.([a-z-]+)\.isp\.dom/(.*) /home/$1/$2

# Ortak CGI dizinini tanımlayalım.
ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/std-cgi/

top

Sanal konaklar için ayrı bir yapılandırma dosyası kullanmak

Burada, sanal konak isimlerinden belge kök dizini elde ederken mod_rewrite modülünün daha gelişkin özelliklerinden yararlanarak isimleri ayrı bir dosyadan okutacağız. Bu, esnekliği artırır ama daha karmaşık bir yapılandırma gerekir.

Aşağıdaki içeriğe sahip bir vhost.mapdosyamız olsun:

musteri-1.dom /siteler/kurumsal/1
musteri-2.dom /siteler/kurumsal/2
# ...
musteri-N.dom /siteler/kurumsal/N

httpd.conf dosyamız da şunları içerecektir:

RewriteEngine on

RewriteMap lowercase int:tolower

# Eşlem dosyasını tanımlayalım
RewriteMap vhost txt:/siteler/conf/vhost.map

# Rumuzları yukarıdaki gibi halledelim.
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/icons/
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/cgi-bin/
RewriteCond ${lowercase:%{SERVER_NAME}} ^(.+)$
# Eşlemeyi dosyalar için de yapalım.
RewriteCond ${vhost:%1} ^(/.*)$
RewriteRule ^/(.*)$ %1/belgeler/$1

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/cgi-bin/
RewriteCond ${lowercase:%{SERVER_NAME}} ^(.+)$
RewriteCond ${vhost:%1} ^(/.*)$
RewriteRule ^/(.*)$ %1/cgi-bin/$1

Mevcut Diller:  en  |  ko  |  tr