NULLIF式

Derbyでは、条件式にはNULLIF式を使います。

NULLIF式の構文

NULLIF ( L, R )
NULLIF式はCASE式によく似ています。 例えば、
NULLIF(V1,V2)
は、 次のCASE式と同等です。
CASE WHEN V1=V2 THEN NULL ELSE V1 END